در لیست زیر با اینکه "ایران" آخرین مقدار لیست است اما با استفاده از صفت selected به عنوان انتخاب پیشفرض در نظر گرفته می شود.